Systematiskt brandskyddsarbete

En viktig uppgift för Bostadsrättsföreningens styrelse är att arbeta med brandskyddet i vår fastighet.

Det systematiska brandskyddsarbetet börjar hos den enskilde boenden. Därför är det angeläget att de installerade brandvarnarna är välfungerande.

Den svaga punkten i brandvarnarna är batterierna. Det är enkelt att kontrollera larmet genom att trycka på den röda knappen. Om inget larm då utlöses är det dags att byta batterierna. Inget brandskydd är starkare än dess svagaste länk. I detta fall var och ens enskilda brandvarnare.

Det praktiska bytet av batterier, samt kostnaden för detta, svarar den boende för!

Styrelsen/ uppdaterat 2018-06-21

 

Motioner till Stämman

2016-04-15

Styrelsen kommer kalla till Ordinarie Årsstämma  måndagen 30 maj 2016.

 För de medlemmar som önskar lämna motioner till stämman skall dessa vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 22 april 2016.

Mall för motionens utförande finner ni nedan. Frågor som inte motionerats i tid kommer ej att behandlas på stämman.

Formell kallelse till stämman kommer vara medlemmarna tillhanda enligt stadgar.

 

Motioner skickas till styrelsens mail: styrelsen@brforesundsdammarna.se

alternativt lämnas i Styrelsens brevlåda i källaren.

 

Malmö den 2016-04-14

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Brf Öresundsdammarna

 

Motionsmall:

Motion till Brf Öresundsdammarna

Datum:

Motionär/motionärer:

Lägenhetsnummer:

 

Rubrik – Informativ och tydlig

Bakgrund – Vad är anledningen till att motionen behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.

Motivering – Beskriv problemet och varför det finns behov att lösa frågan. Beskriv även eventuella hinder eller problem.

Förslag till beslut/yrkande – Beskriv förslag till beslut/yrkande

 Bifoga eventuella  bilagor

Rapportera mailadress

Nu har vår Hemsida flyttas över på ny plattform och i det närmaste komplett. Det finns fortfarande några skönhetsfläckar som inte hindrar användandet. Sidan innehåller en mängd information om föreningen. Gå in och orientera dej om innehållet!

På Hemsidan läggs alla meddelanden till de boende ut. Du kan även få dessa meddelanden i din Mailbox.

Tyvärr fick vi inte med oss inrapporterade mailadresser från den gamla till den nya plattformen. Det krävs alltså att din mailadress inrapporteras på nytt.

 

Uppdaterade ordnings- och trivselregler

Följande information har lagts till i våra trivselregler:

”Hundar skall hållas kopplade i fastighetens gemensamma utrymmen och på tomten. Hundarna får inte lämnas bundna i fastighetens gemensamma utrymmen utan ägarens tillsyn.”

Dessutom har ordningsreglerna för enskilda uteplatser reviderats. Berörda lägenhetsinnehavare kommer dessutom att få skriftlig information.