Föreningsstämma

Protokoll Föreningsstämma 2021-06-30

Obs: Röstlängden finns inte upplagd på webben utan finns anslagen i trapphusen.

Årsredovisning 2020

Protokoll föreningsstämma 2020-06-25

Årsredovisning 2018

Protokoll Föreningsstämma 2019-05-13

Ordinarie Föreningsstämma i BRF Oresundsdammarna den 21 maj 2018

Protokoll nr: 155

1. Öppnande av stämman. Ordföranden Gunilla Wrenert hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2. Godkännande av dagordningen. Utsänd dagordning godkändes.

3. Val av stämmoordförande. Oskar Ståhl valdes till mötesordförande.

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. Birgitta Grafström valdes till protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare. Anna von Rosen och Victor Ingemansson valdes att justera protokollet samt tillika vara

rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. Stämman har blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd. Fastställdes 43 närvarande röstberättigade medlemmar samt en fullmakt. Totalt 44

röstberättigade.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. Mötesordföranden föredrog den utsända årsredovisningen och besvarade frågor rörande

dess innehåll.

9. Föredragning av revisorns berättelse. Mötesordföranden föredrog den utsända berättelsen och konstaterade att revisorerna

föreslog ansvarsfrihet för styreslen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att balansera i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden för nästkommande stämmoperiod, 2018-05 till 2019-04. Beslutades om oförändrat styrelsearvode, dvs. tre inkomstbasbelopp att fördela inom

styrelsen. Arvode till internrevisor och suppleant totalt 3 000 kr att fördela. Arvode till valberedningen totalt 10 % av inkomstbasbeloppet att fördelas inom valberedningen.

14. Val av antal ledamöter och suppleanter. Beslutades om fem ledamöter och en suppleant i styrelsen.

15. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleant. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag; Styrelseordförande Gunilla

Wrenert (omval 1 år). Styrelseledamot Jan Swedborg (omval 2 år). Styrelseledamöterna Birgitta Grafström, Kjell-Åke Carlsson och Göran Rosberg (1 år kvar av mandattiden).

Styrelsesuppleant Erik Persson (omval 1 år).

16. Val av revisorer och revisorssuppleant. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag; Internrevisor Thomas Mehralizade (nyval 1 år). Internrevisors suppleant Ole Mogren Christiansen (nyval 1 år). Till extern auktoriserad revisor valdes Erik Mauritzson från EY (omval 1 år).

17. Val av valberedning. Stämman valde Jari Ström, sammankallande (nyval 1 år) och Thomas Backman (nyval 1 år).

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

18. 1 Motion gällande installation av toalett vid terrassen (10 van) A-trappan. Lgh 48, Ewa Tornheden.

Stämman röstade för styrelsens förslag att styrelsen ges mandat att gå vidare och undersöka möjligheter och kostnader om hur detta praktiskt kan lösas.

18.2 Motion gällande installation av ramper för underlättande av rullatorer och barnvagnar i varje trappa som leder från entrén upp till hissarna i trappuppgång A, B och C.

Lgh. 61, Petter Fagrell.

Stämman röstade för styrelsens förslag att avslå motionen, men att styrelsen ges i uppdrag att undersöka vilka lösningar som är praktiskt genomförbara, med hänsyn till

bland annat säkerhet och estetik.

18. 3 Motion gällande förvaltningsavtal där det ifrågasätts om det är rimligt att använda samma företag till att sköta föreningens ekonomiska förvaltning och föreningens

fastighetsskötsel. Motionären menar att man borde separera dessa avtal och teckna avtal med två olika företag. Lgh. 42, Curt Kanold.

Styrelsen är vald för att ombesörja att den tekniska samt ekonomiska förvaltningen upphandlas och fungerar, så detta är inget för stämman att besluta om.

18.4 Motion gällande status garantiarbeten fasader där det önskas information om hur det fortgår. Tyvärr fortsätter fler små färgsläpp ske och oro finns för att detta fortsätter och då

kommer att medföra stora kostnader om föreningen själva får åtgärda uppenbara garantåtgärder. Lgh. 33, Carina och Lars Karlsson.

Styrelsen håller detta under bevakning. Femårsbesiktning gjordes 2016 med ombesiktning 2017. Garantitiden har löpt ut. Stämman beslutar att styrelsen tar reda på mer information

och går ut med denna till samtliga i föreningen.

18.5 Motion gällande korrigering av andelstal samt för en avgiftssänkning. Lgh 8, Solveig och Rinaldo Anelli.

Stämman röstade för styrelsens förslag att avslå motionen. Begärd sluten omröstning Ja till motion antal 5, Nej till motion antal 37, en blank röst.

19. Stämman avslutades. Mötesordföranden tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Birgitta Grafström

Mötesordförande

Oskar Ståhl

Justeras

Anna von Rosen

Victor Ingemansson


Årsredovisning 2016

Protokoll Föreningsstämma 20170530


Ordinarie Föreningsstämma i Brf Öresundsdammarna 30 maj 2017.

Protokoll nr 140


 1. Öppnande. Ordföranden Gunilla Wrenert hälsade alla välkomna och öppnade stämman.
 2. Godkännande av dagordningen. Utsänd dagordning godkändes.
 3. Val av  stämmoordförande. Oskar Ståhl valdes till mötesordförande.
 4. Anmälan av mötesordförandens val av protokollförare. Gunilla Wrenert valdes till protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Valdes Agneta Heinrichs och Curt Kanold.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. Stämman har blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd. Fastställdes 56 närvarande röstberättigade medlemmar samt 11 fullmakter. Totalt 67 röstberättigade.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. Mötesordföranden föredrog den utsända årsredovisningen och besvarade frågor rörande dess innehåll.
 9. Föredragning av revisorernas berättelse. Mötesordföranden föredrog den utsända berättelsen och konstaterade att revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
 11. Beslut om resultatdisposition. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att balansera i ny räkning.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 13. Beslut om arvoden för nästkommande stämmoperiod, 2017-05 till 2018-04. Följande beslutades, Styrelsearvode på tre Inkomstbasbelopp, att fördelas inom styrelsen, Arvode till internrevisor och suppleant totalt 3.000:- kr att fördelas, Arvode till valberedningen totalt 10% av Inkomstbasbeloppet att fördelas inom valberedningen.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleant. Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Styrelseordförande Gunilla Wrenert (omval 1 år). Styrelseledamöterna BirgittaGrafström, nyval 2 år,Göran Rosberg, nyval 2 år,Kjell-ÅkeCarlsson, nyval 2 år.TillStyrelsesuppleant valdes Erik Persson (nyval 1 år).
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant. Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, intern revisorssuppleant Thomas Mehralizade nyval 1 år). Till extern auktoriserad revisor valdes, EY, Erik Mauritzson (omval 1 år).
 16. Val av valberedning. Stämman valde, Thomas Bäckman, sammankallande, (nyval 1år), Jari Ström (nyval 1år), Ing-Lis Mårtensson (nyval 1år).
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  17.1 Proposition gällande nya stadgar. Bilaga 1. Stämman röstade Ja till bifogade stadgar med acklamation. Beslutet fordrar ännu ett stämmobeslut. och datum fastställes senare.
  17.2 Proposition gällande kollektivt Bredband. Bilaga 2. Stämman röstade Ja till kollektivt Bredband.
  17.3 Motion gällande trygghetsskapande åtgärder, lgh32, Björn Lagerbäck. Stämman gick på styrelsens förslag att bordlägga frågan tills vidare och undersöka olika möjligheter och att frågan tas upp på nästa stämma 2018.
  17.4 Motion gällande trivselfrämjande åtgärder, lgh32, Björn Lagerbäck Stämman röstade Ja till styrelsens förslag att bifalla denna motion.
  17.5 Motion gällande rökförbud, lgh 58, Anders Lundbladh. Stämman röstade för styrelsens förslag att avslå motion pga att det saknas lagstöd.
  17.6 Motion gällande korrigering andelstal, lgh 8, Solveig och Rinaldo Anelli. Stämman röstade för styrelsens förslag att avslå motion. Begärd öppen omröstning. Ja till motion antal 8, Nej tillmotion antal 23.
 18. Stämman avslutades. Mötesordföranden tackade för visat intresse.
Vid protokollet
Gunilla Wrenert
Mötesordförande                    Justeras                        Justeras
Oskar Ståhl                              Agneta Heinrichs        Curt Kanold